Príjímanie detí do Materskej školy

 

 

Zápis:

 

1. Zápis detí sa koná v termíne od 01. 05. 2019  -  31. 05. 2019

2. Každý pracovný deň v dopoludňajších hodinách

3. V sídle ECMŠ III. trieda - vybavuje pani riaditeľka Bc. Denisa Zubriczká a pani učiteľky

4. Podmienkou je dostavenie sa rodiča spolu s dieťaťom
Kritériá na prijímanie detí do Evanjelickej cirkevnej materskej školy pre školský rok 2019/2020

I. Všeobecné podmienky:

I.1
Prijímanie detí sa koná v zmysle Zákona NRSR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších zmien a predpisov na základe § 13 cirkevného zákona č. 6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva.

I.2 V školskom roku 2019/2020 budú otvorené tri triedy materskej školy s nasledujúcim počtom detí:
trieda pre 3-4 ročné deti (max. 20 detí)
trieda pre 4-5 ročné deti (max. 21 detí)
trieda pre 5-6 ročné deti (max. 22 detí)

I.3 Počet prijatých detí, je závislý bude určený ako rozdiel medzi počtom uvedeným v bode I.2 a skutočným stavom zostávajúcich detí z predchádzajúceho školského roka.II. Podmienky prijatia:

II.1 Do ECMŠ budú prednostne prijímané deti v predškolskom veku a deti s odloženým nástupom plnenia povinnej školskej dochádzky.

II.2 Pri prijímaní má riaditeľ školy právo uprednostniť dieťa, ktoré už má v škole súrodenca a dieťa pokrstené v Evanjelickej cirkvi.

II.3 Kritériom prijímania bude ďalej vek dieťaťa v poradí - prioritne 5,4,3 a 2 ročné deti do naplnenia tried.

II.4 Prijímané dieťa musí byť schopné samostatne vykonávať základné hygienické návyky (toaleta, jedenie, pitie).

II.5 V prípade väčšieho počtu prihlásených detí a pri nemožnosti uplatnenia vyššie uvedených kritérií je právo vybrať prijaté dieťa vyhradené riaditeľovi školy.