Stravovanie

 
                         

Dodávateľ: Spojená škola internátna

Ulica: Zeleného stromu 8, Rožňava 

Vedúca jedálne: Erika Poťmáková

Telefón: 058/7886720, 0919059957

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca jedálne.

Pedagogické zamestnankyne vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Podľa želania rodičov deti prikrmujú.

Jedálny lístok je zostavovaný podľa materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie vydaných Ministerstvom školstva SR, podľa odporúčaných výživových dávok potravín zohľadňujúcich vek detí.

V stravovaní sú uprednostňované zdravé jedlá, dostatok zeleniny, ovocia, mliečnych výrobkov.

 

Denný poplatok za celodennú stravu je 1,55 €

Bez olovranta:

Hmotná núdza:

Strava sa uhrádza na účet číslo: SK5081800000007000585987 alebo šekovou poukážkou , správa pre prijímateľa: meno dieťaťa ,ECMŠ 

Strava sa uhrádza 1 mesiac vopred, do 15. dňa v mesiaci. 

 Odhlásiť dieťa zo stavy je možné do 08:00 hod. telefonicky na čísle 058/7329872. Ak sa tak nestane, uhrádza rodič plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.