Zameranie školy


Cirkevná evanjelická materská škola na Ulici zeleného stromu 14 v Rožňave je školou s troma triedami v ktorých sú deti umiestnené podľa veku.  Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom spravidla od 2 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky.

V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje ich na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

Materská škola je umiestnená v budove bývalej základnej školy zeleného stromu 14, v tichej časti centra Rožňavy. Jedna trieda sa nachádza v Elokovanom pracovisku na Námestí baníkov 4. Dve triedy sú umiestnené na prízemí s priestormi šatne, sociálneho zariadenia a skladmi UP. Obidve triedy a výdajná školská jedáleň majú samostatné vchody.

Školský vzdelávací program Cirkevnej evanjelickej materskej školy s názvom „Cesta za poznaním“ plne vystihuje poslanie Evanjelickej cirkevnej materskej školy a je vypracovaný v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona.

Obsah vzdelávania je spracovaný do celkov a jednotlivých tém. Cieľom a poslaním výchovy a vzdelávania v Evanjelickej cirkevnej škole je dať dieťaťu taký základ, aby sa stal dobrým, múdrym, aktívnym a zodpovedným človekom, ktorý bude mať po celý život potešenie zo vzdelávania. Prostredníctvom výchovy a vzdelávania v Evanjelickej cirkevnej škole dieťa nadobudne optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Základným poslaním Evanjelickej cirkevnej školy je popri poskytovaní služieb predškolského zaradenia tiež budovanie jednoduchých foriem evanjelicko- kresťanskej zbožnosti vedením k poznávaniu Božieho stvoreného sveta a k úcte ku kresťanským hodnotám v cirkvi aj v spoločnosti.

Evanjelická cirkevná materská škola spolupracuje s Centrom voľného času v Rožňave. Na základe tejto spolupráce sa každý týždeň v priestoroch Evanjelickej cirkevnej materskej školy realizuje krúžková činnosť pre deti v čase od 15:30-17:00:

Šporťáčik- každú stredu

Minidance- každý štvrtok

 

Realizácia projektov:

Cirkevná evanjelická materská škola plní vlastné projekty, ako súčasť a obohatenie Školského vzdelávacieho programu s názvom „Cesta za poznaním“.