Denný poriadok

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného poriadku. Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke príslušnej triedy.

 

1.Preberanie detí

            Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia, až po jeho odovzdanie učiteľke, ktorá ju strieda v práci, zákonnému zástupcovi /inej splnomocnenej osobe/. Zákonný zástupca /iná splnomocnená osoba/ privedie dieťa do materskej školy spravidla do 8,00 hod. a prevezme ho zvyčajne do 16:15 hod. V prípade dochádzky v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil činnosť ostatných detí. Ak dieťa nenavštevuje materskú školu dlhšie ako 3 dni, rodič je povinný predložiť doklad o zdravotnom stave dieťaťa od detského lekára, resp. predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

   Preberanie detí medzi učiteľkami sa uskutočňuje písomne na základe aktuálneho zoznamu splnomocnených osôb. Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí v príslušnom roku.

Učiteľka denne prevádza ranný filter.  V prípade podozrenia, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie dieťaťa do materskej školy, môže učiteľka odmietnuť jeho prevzatie, resp. ihneď informuje rodiča telefonickým alebo iným spôsobom. Dieťa je po dobu príchodu rodiča izolované v priestoroch na to určených.

2.Styk s rodičmi

            Styk s rodičmi je uskutočňovaný individuálne pri príchode a odchode detí zo zariadenia, taktiež formou schôdzí RZ, triednych akcií alebo prostredníctvom oznamov v šatni.

Učiteľky a rodičia sa vzájomne informujú o dieťati.

Zamestnanci materskej školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch. Nepodávajú informácie žiadnym cudzím osobám. Telefónne čísla rodičov, budú použité len v prípade rýchleho, nutného kontaktu- náhle ochorenie dieťaťa, úraz, iné.

3. Organizácia v šatni

 Do šatne majú prístup rodičia,a osoby oprávnené preberať dieťa.  Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti.

Za poriadok a estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu určený prevádzkový zamestnanec.

Rodič resp. zodpovedná osoba odovzdá a preberie dieťa osobne od službukonajúcej učiteľky.

Dieťaťu sa odporúča priniesť pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, na prezutie ortopedické sandále.

4. Organizácia v sociálnom zariadení

           Všetky triedy majú vlastné sociálne zariadenie. Každé dieťa má svoj vlastný uterák, zubnú kefku, pohár a hrebeň, všetko označené vlastným menom /značkou/.

Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len v prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá službukonajúca učiteľka príslušnej triedy a personál.

5. Organizácia pri jedle

            Za kvalitu, predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zabezpečuje tiež zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Za organizáciu a výchovno – vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, v maximálnej miere pri tom uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka nenásilne deti usmerňuje, podľa želania rodičov deti prikrmuje. Deti jesť nenúti.   Deti vo veku 2-4 roky pri jedle používajú lyžicu, 4-5 ročné deti používajú lyžicu aj vidličku / od polroka podľa zváženia príbor/ a 5-6 ročné deti používajú kompletný príbor.

Časový harmonogram podávania jedla v jednotlivých triedach:

 Desiata: 9:00          Obed: 11:30    Olovrant 14:30

    Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič 24 hod. vopred. V prípade, ak zákonný zástupca nemôže z rôznych dôvodov odhlásiť svoje dieťa osobne v materskej škole, môže odhlásiť dieťa zo stravy telefonicky do 8,00 hodiny.

Ak sa tak nestane, zákonný zástupca uhrádza plnú stravnú jednotku.

6. Pobyt detí vonku

            Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora alebo vychádzky. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, keď sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie). V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa dvakrát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. Pobyt vonku učiteľka naplánuje a premyslí tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno- pohybové hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na betón atď. Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy. S deťmi mladšími ako 3 roky, s deťmi vo veku 3 rokov a do 4 rokov sa vychádzky vždy uskutočňujú za prítomnosti dvoch zamestnancov. Mimo areálu školy sa používajú reflexné vesty.

7. Odpočinok

           Počas odpočinku dbá učiteľka na primerané oblečenie detí /pyžamo/. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravotný stav detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. 

Usporiadanie denných aktivít v ECMŠ

 

07.00 – 08.30     Hry a činnosti podľa výberu detí

08.30 – 09.00     Zdravotné cvičenie

09.00 – 09.20     Desiata

09.20 – 10.20     Dopoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita

10.20 – 11.30     Pobyt vonku

11.30 – 12.30     Činnosti zabezepčujúce životosprávu, obed

12.30 – 14.30     Odpočinok

14.30 – 15.00     Olovrant

15.00 – 16.15     Popoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita

                         Krúžkové činnosti, hry a činnosti podľa výberu detí